Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov základnej školy v Zubrohlave

Zlepšenie kľúčových komeptencii

Projekt:

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Zubrohlave

je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie

 

Prijímateľ: Obec Zubrohlava

Kód projektu: 302021I902

 

Hlavný cieľ projektu:

 

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole v Zubrohlave prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu kľúčových zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám s globálnym cieľom IROP a špecifickým cieľom 2.2.2 IROP.


           Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných aktivít:

  1. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia biologicko-chemickej učebne; Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;
  2. Obstaranie technického vybavenia IKT učebne;
  3. Obstaranie vybavenia odbornej učebne pre praktický rozvoj komunikačných a jazykových zručností žiakov;
  4. Dovybavenie školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov.


               

 

 

                           Začiatok realizácie: 11/2019                                                                    Koniec realizácie: 08/2020

 

 

Celkové oprávnené výdavky: 137 791,82 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 130 902,23 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 117 123,05 EUR

 

 

www.mpsr.sk                                                                                                          www.zubrohlava.eu

 

 

Zlepšenie kľúčových komeptencii


nahoru