Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Prevádzkový poriadok

VZN o prevádzkovaní cintorína č.4/2008

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zubrohlava

Miesto: Obec Zubrohlava
Sídlo: Zubrohlava
Prevádzkovateľ: Obec, Obecný úrad Zubrohlava
IČO: 00315044

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré je potrebné rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve o zmene a doplnení zákonov. Upravuje  práva  a povinnosti občanov obce ako aj orgánov obce pri pochovávaní na verejnom pohrebisku, ktorým je v obci cintorín a ktorým zriaďovateľom a prevádzkovateľom je obec Zubrohlava. Zohľadňuje náboženské cítenie a zvyklosti občanov obce, pričom právny rámec je daný zákonom.

Čl. 2
Rozsah platnosti

Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na dom smútku a miestny cintorín v obci.

Čl. 3
Prevádzka pohrebiska

Prevádzkovateľom pohrebiska je obec, ktorá vykonáva prevádzku domu smútku a údržbu pohrebiska.

Čl. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:

 • správu a údržbu pohrebiska
 • správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

2. Prevádzkovateľ nezabezpečuje výkopové práce súvisiace s pochovávaním a  pochovávanie. Tieto práce zabezpečujú príbuzní zomrelého.

3. Vykonávanie prác v odseku 1 môžu aj iné osoby s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.

Čl. 5
Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 
Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje: 

 • rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
 • povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
 • povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
 • povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku,
 • spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie,
 • spôsob nakladania s odpadmi,
 • cenník služieb.

Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na  mieste obvyklom na pohrebisku. Na zmenu prevádzkového poriadku potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska súhlas obecného zastupiteľstva obce.

Čl. 6
Pochovávanie

1. O tom, na ktorom  mieste  má byť pochované telo zosnulej osoby rozhoduje obec. 

2. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení domu smútku musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov  ak boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty pod – 10 oC. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu.

3. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku,     
Uložením spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uloženie urny s popolom na pohrebisku.

Čl. 7
Ukladanie tiel do hrobu a hrobky

1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia  tlecej doby. Tlecia doba pre pohrebisko obce Zubrohlava je 25 rokov.

2. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred uplynutím tlecej  doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.

3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pre únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

4. Hrob na ukladanie  ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí  byť najmenej 1,6m

b) hĺbka pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,20 m

c) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške  minimálne 1,2 m.

Čl. 8
Ukladanie spopolnených pozostatkov

1. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.

2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky( ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne na pohrebisku.

Čl. 9
Exhumácia

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na  žiadosť:

a) orgánov činných v trestnom konaní, 

b) obstarávateľa pohrebu, 

c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

2. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) posudok úradu verejného zdravotníctva, 

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrti, 

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.

3. Náklady na  exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Čl. 10
Užívanie  hrobového miesta

1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na  vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny. 

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe  nájomnej zmluvy a zaplatení poplatku. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorá sa prihlásil ako prvý.

4. Výška ročného nájomného za pohrebné miesto je 50,-Sk.

5. Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest, ako i situačný plán pohrebiska a na požiadanie umožní osobám, aby do nich nahliadli.

6. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje: 

 • evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdením o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, alebo zmluvu o zapožičaní hrobového miesta.
 • písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného.

Čl. 11
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak  je úmrtia doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských  ostatkov. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,

c) viesť evidenciu pohrebiska podľa § 21 zákona č. 470/2005 Z.z.

d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch  umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou  obstarávateľa pohrebu,

f) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,

g) dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známe jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,

h) ak zistí že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na  tento účel si vyžiadať posudok Úradu verejného zdravotníctva; na základe posudku následne upraví prevádzkový poriadok pohrebiska.

Čl. 12
Doba sprístupnenia  pohrebiska verejnosti

1. Pohrebisko je sprístupnené bez obmedzenia.

2. Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

Čl. 13
Správanie sa na  pohrebisku

1. Návštevníci  pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa  konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako  i ostatné zariadenia pohrebiska. 

2. Do areálu pohrebiska je zakázané vodiť zvieratá.

3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, používať alkohol alebo iné omamné látky. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.

4. Odpad je možné odkladať len na miestach alebo nádobách na to určených prevádzkovateľom.

5. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.

6. Pri zapaľovaní sviečok na hroboch treba dbať na zabezpečenie proti vzniku požiaru.

Čl. 14
Stavby

1. Pri zriadení náhrobku , pomníka, hrobky alebo k úprave už existujúcej stavbe na pohrebisku je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa a dodržanie rozmerov hrobového miesta.

2. Plocha hrobu: 
      vnútorné rozmery:                                           vonkajšie rozmery: 
       -   pri jednohrobe 80 x 205 cm                       -   110 x 245 cm 
       -   pri dvojhrobe 170 x 205 cm                       -   220 x 245 cm 
       -   etažový hrob   80 x 205 cm                        -   110 x 245 cm 

 -   pri detskom hrobe najmenej 60 x 160cm 
       -   pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky najmenej 50 x 100 cm, 
       -   uličky medzi susednými hrobmi / hrobkami/ musia byť najmenej 30 cm, 
       -   uličky medzi susednými radmi musia byť najmenej 50 cm, 
       -   predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými   
           hranami susedných rámov, 
-    pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať, 
-    pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo  rovnomerne odstupňované.

3. Po  ukončení stavebných prác je stavebník povinný na  svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a odstrániť stavebný materiál.

Čl. 15
Zabezpečenie prívodu vody na pohrebisko

1. V blízkosti Domu smútku je umiestnený výtokový stojan s prívodom vody, ktorá je vhodná aj na pitie. 
2. S vodou je povinný návštevník zaobchádzať šetrne.

Čl. 16
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Suché kvety, kytice, vence, zbytky sviečok a kahancov ako i iné ozdoby z hrobov rôzneho druhu sa môžu ukladať len na mieste na tom určenom, t.j. do veľkoobjemového kontajnera, ktorý  sa nachádza pri cintoríne.

2. Ostatné odpady, ktoré vznikli pri stavbe pomníkov si musí nájomca z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť.

Čl. 17
Stromy a kry

1. Stromy a kry na pohrebisku môže vysádzať len prevádzkovateľa pohrebiska. 

2. Na  prenajatom hrobovom  mieste možno vysadiť len nízko rastúce kry.

3. Správca pohrebiska môže výsadbu ak to uzná za potrebné odstrániť. Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa  zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.

4. Likvidácia vyrastených drevín je možné podľa zákona 543/2002 Z.z. vykonávať len so súhlasom obecného úradu a pri tom dbať aby nedošlo k poškodeniu susedných hrobov.

5. Po ukončení prác je občan povinný na svoje náklady očistiť okolie hrobov a odstrániť zbytky drevín.

Čl. 18
Lavičky

1. Lavičky na pohrebisku možno umiestniť len s písomným súhlasom správcu pohrebiska., ktorý môže určiť i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.

2. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.

Čl. 19
Zrušenie pohrebiska

1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po  uplynutí tlecej doby všetkých ostatkov uložených na pohrebisku.

2. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.

Čl. 19
Prevádzkovanie domu smútku

Dom smútku je určený pre dôstojné rozlúčenie sa so zomrelým. Dom smútku pozostáva z týchto miestnosti podľa určenia:

1. Obradná miestnosť, kde pri pohrebnom akte je vystavená rakva s telom, ktorá sa na katafalk umiestni z chladiaceho zariadenia.

2.  Prípravná miestnosť slúžiaca na prípravu pohrebného aktu / prezlečenie sa , ozvučenie/. 

3.  WC a predsieň WC. 

4.  Dom smútku je napojený na obecný vodovod, elektrickú prípojku s vlastným meračom, je vybavený hasiacim  prístrojom. 

5.  Údržbu a upratovanie zabezpečuje obec. 

6.  Po pohrebnom akte  je  vykonaná dezinfekcia chladiaceho zariadenia a obradnej miestnosti.

Čl. 20
Cenník

1. Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia a domu smútku   je 100,-/ za každý aj začatý deň.

2. Poplatok za  prenájom a obnovu prenájmu hrobového miesta na jeden hrob na dobu 10 rokov je  500,- Sk. 

3. Poplatok za prenájom a obnovu prenájmu hrobového  miesta na dvojhrob na dobu 10 rokov je 1.000,-Sk 

4. Po uplynutí tlecej doby je možné zaplatiť nájomné i na dobu kratšiu, ako 10 rokov.

Čl. 21
Záverečné ustanovenia

Prevádzkový poriadok bude priebežne upravovaný a udržiavaný v súlade s platnou legislatívou na ochranu verejného zdravia.

V Zubrohlave: 28.12.2006 

Pavol Bugeľ 
Starosta obce 

Obec

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:208
TÝŽDEŇ:750
CELKOM:822872


nahoru