Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Civilná ochrana

Povinnosti v mimoriadnej situácii

Fyzické osoby sú povinné zaobchádzať so špeciálnymi prostriedkami individuálnej ochrany podľa pokynov právnických osôb a podnikateľov, ktorí tieto špeciálne prostriedky zabezpečili.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ak je to na zistenie a odstránenie jej následkov nevyhnutné, vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť osobe vykonávajúcej svoju právomoc podľa zákona alebo umiestniť na nej technologické zariadenia CO (tým nie je dotknuté právo na náhradu škody). Fyzická osoba nemá túto povinnosť v prípade, ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak jej v tom bránia iné dôležité okolnosti.

Vlastník alebo nájomca, na ktorého nehnuteľnosti sú umiestnené zariadenia civilnej ochrany, je povinný po predchádzajúcej výzve umožniť vstup na nehnuteľnosť osobe vykonávajúcej svoju právomoc podľa zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva na účel vykonania kontroly (tým nie je dotknuté právo na náhradu škody). Fyzická osoba nemá túto povinnosť v prípade, ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak jej v tom bránia iné dôležité okolnosti.

Osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na CO a na jej príprave podľa tohto zákona alebo iných zákonov, je v prípadoch mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v CO a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu.

Obvodný úrad môže priamo alebo prostredníctvom obce uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie, ktoré potrebuje na to, aby zvládol úlohy pri mimoriadnej udalosti. Povinnosť poskytnúť vecné plnenie sa právnickej osobe alebo fyzickej osobe uloží spravidla písomnou formou. Pri ukladaní vecných plnení sa musí prihliadať na to, aby sa tým neohrozila výživa toho, kto vec poskytol, a jeho rodiny a chod jeho hospodárskych zariadení.

Fyzické osoby (okrem oslobodených kategórií občanov, ako napr. tehotné ženy, duševne alebo telesne nespôsobilé osoby, a pod. viď. § 24) sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh CO osobnými úkonmi.

Osoby, ktoré boli pribrané na osobné úkony na základe dobrovoľnosti, majú rovnaké práva a povinnosti ako osoby, ktoré boli na osobné úkony povolané podľa ustanovení tohto zákona.

Ženy sa budú povolávať podľa možnosti len na také osobné úkony, na ktoré sú svojím obvyklým zamestnaním spôsobilé, pričom sa bude prihliadať na to, aby ich povolanie na osobné úkony nebolo na ujmu plnenia iných závažných úloh. 

Pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné:

  • dodržiavať pokyny VÚC, obvodných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb uvedených v § 16 zákona,    riadiť sa ich pokynmi na ukrytie a evakuáciu,
  • vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo sú im zverené,
  • plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach CO podľa určenia a zaradenia a na plnenie úloh sa vopred pripraviť,
  • vykonávať časovo obmedzené práce pre CO súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,
  • poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
  • poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce.

Povinnosti uvedené v bodoch 5-7 nie je fyzická osoba povinná splniť v prípade, ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak jej v tom bránia iné dôležité okolnosti. 

Pre podrobnejšie informácie k otázkam spojeným s touto problematikou kliknite sem. 
Súvisiace odkazy:

Ministerstvo vnútra SR

Hasičský a záchranný zbor

Mimoriadnu situáciu v našej obce po jej vyhlásení riadi starosta obce ako predseda štábu CO a krízovej komisie. 

Štáb CO a krízová komisia pracuje v zložení:

Pavol Bugeľ - starosta obce a predseda štábu CO a vedúci krízovej komisie
Mgr. Jozefa Šurinová – zástupca predsedu śtábu CO a vedúceho krízovej komisie
člen - Ing. Daniel Hajdučík
člen – Daniel Mokošák
člen – Jaroslav Miškovič

Odporúčame prečítať si

Príručka pre obyvateľov – čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Vznik mimoriadnej udalosti – odporúčania pre obyvateľov

Linka 112

  • jednotné európske číslo tiesňového volania - Volať na ňu možno bezplatne a nepretržite 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu (pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky). Volaj len v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Po oslovení operátorom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému uveď svoje meno, miesto odkiaľ voláš, druh tiesne (požiar,  havária ap.) a odpovede na ďalšie otázky operátora. Využívaj Linku 112 len ak naozaj potrebuješ pomoc! Pamätaj, možno práve v minútach neopodstatneného volania ide niekomu inému o život. 

Obec

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:377
TÝŽDEŇ:2488
CELKOM:785653


nahoru