Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Školstvo

História školstva

Letecká fotografia 2018

budova

web stránka školy: https://zszubrohlava.edupage.org/

Od počiatkov našej obce základné vzdelanie obyvateľom poskytovali.

Do roku 1612 - farská škola v Trstenej, od roku 1612 - farská škola v Námestove,

1705 - pri evanjelickej fare v Zubrohlave bola zriadená prvá škola aj pre deti z okolitých obcí,

1705 – 1706 bol v Zubrohlave rechtorom evanjelik Michal Trstenský, 

1706 – 1709 bol rechtorom Michal Greščík. 8. septembra 1709 bola evanjelická farnosť a tým aj škola zrušená. Deti naďalej chodili do farskej školy v Námestove  až do roku 1769.

1769 - 1776  farská škola v Zubrohlave, učiteľ a rechtor Ondrej Bohucký aj pre deti z Bobrova.

1774 - v Trstenej zriadené nižšie gymnázium,

1776 - rechtor a učiteľ dietok František Mahály (Macháľ),

1777 - školská reforma Márie Terézie  Ratio educationis. Zaviedla všeobecnú povinnosť školskej dochádzky, umožnila vytváranie škôl s vyučovacím jazykom materinským a vydávanie učebníc. Nevzdelanosť sa pokladala za príčinu chudoby nižších vrstiev obyvateľstva. V Zubrohlave bola  triviálna škola s jedným učiteľom.

1777 - zubrohlavský rechtor František Mahály  bol zvonárom, organistom a učiteľom. Chlapcov zo Zubrohlavy a z Bobrova učil slovensky a latinsky, čítať, písať, aritmetiku a náboženstvo.

1787 - vznikla spolu s farnosťou škola v Bobrove, deti z Bobrova dostali vlastnú školu,

1791 - prišli do zubrohlavskej školy deti z Klina,

1794 - bol na prehliadke školy kráľovský škôldozorca z Bratislavy Ignác Venger. Bol spokojný s učiteľom Františkom Mahálym.

1802 - obec potrebovala novú školu. Školský inšpektor Ignác Venger pri kontrole zubrohlavskej školy prisľúbil pomoc pri výstavbe novej školy

1812 - prišiel na inšpekciu zubrohlavskej školy najvyšší školský inšpektor, Jozef Sapary z Bratislavy. Dobrým žiakom rozdal odmeny, chudobným deťom chlieb. Prisľúbil pomoc pri výstavbe novej školskej budovy. Ostalo však len pri sľuboch.

1818 - žiadal obecný úrad v Kline o povolenie zriadiť vo svojej obci školu.

1819 - zubrohlavský pán farár Jozef Gerbery žiadal, aby sa sprístupnila cesta do Klina. V žiadosti generálnemu vikárovi písal: „...Školská mládež, ktorá má chodiť do zubrohlavskej školy, kde je dobrý učiteľ, je teraz zanedbaná. Keď je horší čas, tak ich (rodičia)nepustia, lebo býva rozvodnená rieka. Vašu jasnosť prosím, nakoľko aj potoky mi sťažujú príchod, bolo by dobre postaviť mosty.“

1820 - učiteľ- organista vyučoval žiakov čítať a písať v štyroch jazykoch: slovenskom, latinskom, maďarskom a nemeckom. Aritmetiku a náboženstvo vyučoval  slovensky v stredu a v sobotu v ranných hodinách. Organista učiteľ dostal za svoju prácu   pochvalu. 

1840 - Františka Mahályho nahradil jeho syn, učiteľ  Ignác Mahály.

1848 - v Kline sa spomína nová škola, pominulo nebezpečenstvo dochádzky detí do školy v Zubrohlave cez často rozvodnenú Polhoranku.

1872 – na stavbu školy boli vypracované projekty, k výstavbe nedošlo,

1882 – na voľné miesto v dievčenskej škole bola zvolená diplomovaná Viktória Divéky,

1883 - 25. decembra sa novým správcom školy  stal Ondrej Čurjak z Liptovského Jána,

1884 - 21. mája 1884 zomrel v Zubrohlave Ignác Mahály, 59 ročný zubrohlavský kantor a učiteľ, manžel Terézie Hurošovej. Škola bola umiestnená v Hurošovskom dome na terajšej Výhonovej ulici.

1888 – počet detí bol spracovaný v tabuľke:

Školský rok

počet

 

Počet žiakov

spolu

chlapcov

dievčat

1880/1881

57

52

109

1881/1882

62

61

123

1882/1883

45

51

96

1883/1884

49

47

96

1884/1885

44

47

91

1885/1886

51

50

101

1886/1887

40

56

96

1887/1888

41

56

97

1894/1895 - zubrohlavská škola mala príjem zo základiny Jozefa Kunsta 26 zlatých. V obci boli zriadené už dve triedy, učili starší učiteľ Ondrej Čurjak a Viktória Divéky.

1898 - v Zubrohlave bola zriadená štátna škola.

1899 - zomrela učiteľka na dôchodku Viktória Divéky. Žila v dome na terajšej Lazovej ulici 1899 - 10. októbra 1899 na prázdnené učiteľské miesto nastúpila učiteľka Irena Golodseyová, ktorá tu učila až do roku 1920. 

1901 - 26. mája zomrel učiteľ- rechtor, 45 ročný Ondrej Čurjak rodák z Liptovského Jána. 14. októbra 1901 školský výbor, zvolil z 3 uchádzačov  učiteľa - organistu Karola Murína.  

1903 – do školy chodilo 120 žiakov. V škole učil Karol Murín a Irén(a) Golodsey.

1902/1903 - Učitelia zubrohlavskej školy vypracovali výkaz žiakov:

 

dievčat

chlapcov

spolu

Do školy nechodiacich

15

 

 

Do školy chodiacich

61

66

127

Z toho: občas

3

7

10

             pravidelne

58

59

117

 

13

14

27

 

5

 

22

Školopovinných detí

 

 

154

V zubrohlavskej škole pribudlo žiakov, v obci pretrvávali problémy s umiestnením učební.

1904 - 7. decembra 1904 bola uzavretá zmluva obce Zubrohlava so štátom, podľa ktorej mal štát v našej obci postaviť dvojtriednu štátnu ľudovú školu. Obec sa zaviazala dodať pozemok, školu udržovať v dobrom stave, platiť  5 %- tnú školskú prirážku a odvody na penziu učiteľov, pri  výstavbe novej školy odpracovať 100 dní ručnej a 40 dní práce so záprahom a poistiť novopostavenú školskú budovu proti ohňu.

1906 - učiteľ Karol Murín bol na vlastnú žiadosť preložený do Bánoviec, namiesto neho prišiel Ján Grígeľ z Námestova.

1907 - po vydaní Apponyiho zákonov maďarizácia postihla aj všetky cirkevné školy. Slovenské školstvo prestalo existovať.

1910 – zo školy odišiel  učiteľ Ján Grígeľ do Likavky na Liptove, namiesto neho prišiel Aladár Bucsíny. V školskom roku 1910/1911  mala škola dve triedy, dvaja učitelia vyučovali 115 detí.

1912 - V septembri  bola v našej škole začal vyučovať nový učiteľ Gejza Tarčák z Rabče.

1914 - Po vypuknutí prvej svetovej vojny medzi prvými už 22. augusta narukoval  učiteľ Gejza Tarčák. Irén(a) Golodsey(ová)  18. januára 1916 urobila zoznam školských pomôcok a zariadenia v  rokoch 1914/1915/1916. V škole bol meter a meračská tabuľka, 6 obrazových dejepisov, 7 nástenných tabulí, školské účtovníctvo, 4 Lexikony Revai Nagya X, XI, XII, XIII zviazané, jeden glóbus, 14 učebníc dejepisu, 7 učebníc, 7 lavíc a jedna stolička.

1917 – Počas vojny upozornil školský úrad richtára Mateja Tomaštíka na zlú situáciu v dochádzke detí. Richtár  uviedol, že otcovia týchto detí bojujú vo vojne a matky nie sú schopné deťom zabezpečiť odev a obuv. Rodičov nemohol ani pokutovať,  boli chudobní a bez majetku.

1919 - 22. júla vznikol Okresný cirkevný škôldozorský úrad v Zubrohlave. Okresným škôldozorcom cirkevných škôl sa stal zubrohlavský farár Roman Grígeľ.

Školstvo v novom štáte

1919 - 7. januára škôldozorca Oravskej župy nariadil odstrániť zo škôl všetky erby uhorského kráľovstva, maďarské hymny a obrazy bývalých uhorských kráľov. Vyučovacou rečou sa stala reč slovenská. Dejepis a ústavoveda sa  zatiaľ nevyučovala. Zemepis sa tiež upravil, vzhľadom na veľké zmeny.

1920 -  Správkyňou školy bola Irena Golodseyová, vydatá  Polčíková.  Koncom školského roku nastala na zubrohlavskej škole úplná zmena. V septembri prišiel do školy učiť Karol Nittelholfer. Učil iba dva mesiace, obec nechcela učiteľa evanjelika. Učiteľ Adam Bernáth zo Stropkova bol Rusín,  neovládal slovenský jazyk.

1924 - Za správcu školy prišiel Štefan Ďurček z Púchova a za učiteľku Mária Krasuľová z Námestova, neskôr vydatá Kocianová. Na uprázdnené učiteľské miesto po Márii Krasuľovej neskôr prišla učiť Emília Fiťmová rodená Čurjaková.

1925 - Jedna trieda bola umiestnená v obecnom dome, druhá v starej drevenej cirkevnej budove oproti kostolu. Chlapčenskú triedu 53 žiakov vyučoval Štefan Ďurček, dievčenskú triedu so 60 žiačkami Emília Fiťmová. V učiteľskej knižnici  bolo 72 zväzkov kníh, v žiackej knižnici 74 zväzkov.

1931 - Zámery štátu a obce pri výstavbe novej školskej budovy si protirečili. Pre neudržateľné pomery v zubrohlavskej škole okresný náčelník Zubrohlave pohrozil zrušením štátnej školy, aby donútil miestnu samosprávu postarať sa o novú školskú budovu.

1932 – Obecné zastupiteľstvo zaoberalo nedostatkami v miestnej škole, bolo nutné zriadiť III. dočasnú triedu. Obec dala škole k dispozícii obecný dom, v ktorom sa vyučovalo  aj predtým.

1933/1934 – v školskom roku traja učitelia vyučovali 164 žiakov. Učil Štefan Ďurček, Emília Fiťmová a Mária Medvecká, ktorá sa neskôr stala akademickou maliarkou.

1934 – 10. marca  bolo nariadením Školského referátu zvolané mimoriadne obecné zastupiteľstvo s cieľom prerokovania výstavby viactriednej stavby školy, o ktorú sa Zubrohlavčania domáhali už 28 rokov. Doterajší správca štátnej ľudovej školy bol na vlastnú žiadosť preložený Koňskej. Po jeho odchode bola správou školy bola poverená Emília Fiťmová. V škole boli tri triedy, v nich sa učilo 171 žiakov.

1936 – v škole učili tri ženy, Krušinská, Fiťmová a Mária Medvecká.

1937/1938 - v škole vyučovali  učitelia: Emília Fiťmová rodená Čurjaková  (*30. marca 1905), Mária Medvecká (*10. októbra 1914), slobodná a Július Rusch (* 5. októbra 1909) slobodný, Augustín Kanich (* 5. augusta 1916) slobodný. Do školy chodilo 196 detí. Mária Medvecká  bola maliarka, Emília Fiťmová a Gustáv Kanich nacvičovali divadlá, Július Rusch bol botanik, mal vlastnú zbierku motýľov.

1938 - od 3. januára sa začalo vyučovať v novej námestovskej meštianskej škole. Do „meštianky“ chodilo aj mnoho zubrohlavských detí.

Prehľad o počte žiakov:

Školský rok

počet

Počet žiakov

spolu

chlapcov

dievčat

1929/1930

53

60

113

1930/1931

60

64

124

1931/1932

72

72

144

1932/1933

79

70

149

1933/1934

 

 

164

1934/1935

89

81

170

1935/1936

97

87

184

1936/1937

97

90

187

1937/1938

 

 

196

1939 - 17. októbra1939 sa konečne začalo s výstavbou novej školy. Ľudia s radosťou pracovali na stavbe školy, bola to príležitosť  si zarobiť. Ťažkú prácu pri ručnom miešaní malty a nosení tehál vykonávali aj ženy z chudobnejších rodín. Záujemcov o prácu bolo toľko, že sa z nich muselo vyberať.

1940 - do školy chodilo 210 žiakov. V škole učili  dve učiteľky, Emília Fiťmová a Alžbeta Matkovčíková, kým neprišiel nový učiteľ Eduard Gemuth.

1941 – 6. januára 1941 bola slávnostne otvorená nová škola. V budove bol aj byt pre riaditeľa školy a menší byt pre učiteľa. Mala štyri triedy na dvoch podlažiach. Škola bola cirkevná.

1942/1943 - v novej škole znovu len dvaja učitelia, Emília Fiťmová a Eduard Gemuth.

1942 - 23. októbra  v zubrohlavskom mlyne tragicky zahinul tunajší učiteľ Eduard Gemuth. Stravoval sa u mlynára Podobu  a zato mu občas vypomáhal v mlyne. Zachytila ho transimisia, ktorá ho na mieste usmrtila.  Jeho telesné pozostatky boli prevezené do jeho rodnej obce Návojovce. Lúčila sa s ním celá dedina.

1943/1944 – v škole učili: Emília Fiťmová definitívna učiteľka poverená riadením školy, ktorá zároveň učila I. triedu 34 žiakov, výpomocný učiteľ Zoltán Pécsi Pulinger učil v II. triede 53 žiakov, Víťazoslav Kuchár v III. triede 58 žiakov a Anna Šajmírová IV. triedu so 45 žiakmi. V Zubrohlave bolo 190 školopovinných detí.

1945 - pre vojnové udalosti (obec bola vo frontovom pásme) sa začalo učiť  až v máji. V triedach bol prievan, mala vybité všetky okná. Inventár bol poškodený alebo zničený. Nebolo tlačív na vysvedčenia.

1945/1946 – sa začalo v jeseni učiť v poškodených budovách. Školy boli opäť poštátnené a dostali názov „Štátna ľudová škola“. Nebolo skla, ani peňazí na zasklenie, v triedach bol prievan. Nebolo učebníc, ani iných školských potrieb.

1946 - 9. septembra 1946 prišiel do Zubrohlavy učiť Florián Matula zo Slanice, ktorý sám vyučoval všetky triedy až do príchodu Kavalovcov. 5. októbra prišiel Ferdinand Kavala, ktorý sa stal riaditeľom tunajšej školy s manželkou Máriou, ktorá učila nižšie   ročníky. Ferdinand Kavala striedavo vyučoval dve triedy. Okná boli vybité, chýbal školský nábytok, poschodie školy bolo zdevastované, školskú knižnicu zničili nemeckí vojaci. Od 1. septembra do školy chodilo 146 žiakov. Škola dostala potrebný nábytok: dve sťahovacie tabule, dve stoličky, 50 lavíc a 6 operadiel. Školským zákonom bola školská dochádzka predĺžená na 9 rokov. Deti sa učili v štyroch postupových triedach, v obciach boli zriadené národné školy.

1948 – od 1. decembra 1948 všetci žiaci siedmeho až deviateho ročníka chodili do Strednej školy v Námestove. Dopravné spoje boli veľmi riedke, zubrohlavské deti chodili do školy v Námestove pešo cez Slanicu.

1949/1950 - boli urobené vonkajšie úpravy školskej budovy. Od 1. októbra bolo zavedené školské stravovanie detí  Medzinárodného detského fondu.

1950 – v obci bolo založené Jednotné roľnécke družstvo, ktoré sa v roku 1953 rozpadlo,

1953 – namiesto osláv Mikuláša sa v školách zaviedol Dedo Mráz,

1954 – na školách sa zakladali mičurinské krúžky podľa vzoru sovietskeho šľachtiteľa Mičurina. Mičurinský krúžok bol založený aj v našej obci.  Mičurinské pole na praktické vyučovanie žiakov bolo v „Dušnicovej záhrade“ pod hlavnou cestou za futbalovým ihriskom, pričinil sa oň učiteľ Vendelín Juriňák z Námestova.

1955/1956 – v tomto školskom roku chodilo do Osemročnej strednej školy v Zubrohlave aj 34 žiakov z Bobrova a žiaci 5.- 8. ročníka z Klina. 1. júla 1956 sa konala v Lokci II. Okresná spartakiáda. Na Osemročnej strednej škole v Zubrohlave bolo 280 žiakov. Úrady sa snažili obmedziť vyučovanie náboženstva, ale rodičia to nerešpektovali. Na náboženstvo chodili aj deti úradníkov MNV, komunistov, zamestnancov ONV. V Osemročnej strednej škole v Zubrohlave bola založená Pionierska organizácia Juraja Jánošíka.

1956 - učitelia v školách boli preškoľovaní na zvyšovanie ich ideologickej úrovne a socializácie dediny, pretože dedinskí ľudia nechápali myšlienku družstevného obrábania pôdy a nechceli vstupovať do Jednotných roľníckych družstiev.

1958 - 1. júla bola v Bobrove zriadená osemročná stredná škola a deti z Bobrova z ročníkov 6-8 prestali dochádzať do školy v Zubrohlave.

1958/1959 –  v tomto školskom roku bola predĺžená povinná školská dochádzka na 9 rokov, postupne od školského roka 1962/1963. V tomto školskom roku bolo zavedené praktické vyučovanie, práca v dielni. Dielňa bola umiestnená na prízemí       bývalej židovskej krčmy pod cestou oproti škole. Tam bola zriadená aj jedna učebňa, v ktorej sa učili deti z prvého stupňa, čiže ročníkov 1-5.

1959/1960 – školy museli oznamovať  komunistov, ktorí prihlásili svoje deti na vyučovanie náboženstva.

1960/1961 –  v tomto školskom roku dostali žiaci prvýkrát zadarmo učebnice a školské potreby. Riaditeľom školy bol Ján Ištván, Kavalovci odišli do Lokce.

1963 – zubrohlavská škola mala 277 žiakov v desiatich triedach.

1966 – riaditeľom školy bol Štefan Novocký z Námestova,

1968 – do školy chodilo 325 žiakov v dvanástich triedach,

1972 – v novembri bola slávnostne otvorená nová škola na Koteľnici. Veľkú zásluhu na postavení školy mal Ján Sroka, Rudolf Vereš a Anna Plžíková. Škola mala telocvičnu a 6 bytový dom na ubytovanie učiteľov.

1975 – v škole bola zriadená školská jedáleň pre deti, učiteľov a personál školy.

1979 – budova bývalej školy v centre obce bola zrekonštruovaná a bola zriadená už druhá Materská  škola. Riaditeľkami MŠ boli Anna Ťažandláková a Zlatica Gogoláková. V škole pracoval raketomodelársky krúžok, ktorý viedol riaditeľ školy Karol Kubanda, leteckého  modelárstva Tibor Adamča, šachový krúžok viedol Kamil Ťažandlák. Tieto krúžky dosiahli najväčšie úspechy.

1990 – po politických zmenách v roku 1989 došlo k výmene riaditeľov Základnej školy. Karola Kubandu nahradil nový riaditeľ Mgr. Edward Bryja.

2002 - rada školy zvolila za riaditeľku školy  Mgr. Darinu Kázikovú.

2004 - 2007 prístavbou školy vznikla Materská škola v Klinci.

2010 - školská budova bola rekonštruovaná, vznikli nové triedy v podkroví.

Aktuálne informácie o škole na adrese: http://zszubrohlava.edupage.org/

Obec

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:152
TÝŽDEŇ:1968
CELKOM:821337


nahoru