Menu
Obec Zubrohlava
obecZubrohlava

Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave

Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave

Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave

Gmina Lipnica Wielka, Obec Bobrov, Obec Zubrohlava a Obec Rabčice realizujú projekt s názvom:

„Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Vedúci partner: Gmina Lipnica Wielka

Partner projektu 1: Obec Bobrov

Partner projektu 2: Obec Zubrohlava 

Partner projektu 3: Obec Rabčice

Kód projektu: PLSK.01.01.00-12-0176/17

Obdobie realizácie: 1.11.2019 – 30.11.2022

Stručný popis projektu:

Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území chránených krajinných oblastí s bohatým potenciálom a prírodným a kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedičstva však nie je plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov vlastne nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu a už vôbec nie cezhraničného regiónu, hoci geografická poloha cezhraničných partnerov je veľmi blízka. K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii rozvoju a teda k zintenzívneniu jeho využívania chce prispieť tento projekt. Partneri projektu chcú vybudovať pre miestne obyvateľstvo i návštevníkov zokruhovanú cezhraničnú turistickú trasu, ktorá by viedla našim cezhraničným regiónom a prezentovala spoločne naše kultúrne a prírodné dedičstvo. Na trase budú rôzne prvky infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré budú poskytovať informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve (informačné tabule) resp. ktoré budú uľahčovať využívanie dedičstva -svätyne, turistické výhľadne, chodníky, parkoviská a podobne. Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít a realizáciou pilotného cyklistického dňa po vybudovanej trase dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite

Lipnica Wielka vybuduje cyklotrasu na svojom území, Múzeum pastierstva, vykoná renováciu historických kaplniek.

VP bude hlavný zodpovedný za realizáciu cyklistických pretekov, ktoré sa uskutočnia na konci realizácie projektu, kedy sa účastníci spolu prejdú vybudovanou cyklotrasou.

Obec Bobrov bude realizovať projekt  označením jestvujúcich úsekov cyklotrasy a súčasne vybaví trasu o nový objekt, ktorým bude Centrum hasičských tradícií. Vo vybudovanom objekte bude múzeum ochrany spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva, prezentované tu budú najmä zachovalé prvky hasičskej techniky pre prezentáciu návštevníkom. V objekte bude tiež miestnosť na prednášky o ochrane prírodného a kult. dedičstva v našom pohraničí.

P1 bude spolupracovať na tvorbe spoločnej web stránky a označením trasy QR kódmi.

Zorganizuje podujatie vernisáž výstavy ochrany prír. a kult. dedičstva a cyklodeň pre deti.

Obec Zubrohlava vybuduje nový úsek cyklotrasy vrátane jej označenia a tiež vybaví trasu o nový objekt, ktorým bude Dom dedičstva v obci Zubrohlava.

Vo vybudovanom objekte bude múzeum ochrany spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva najmä v oblasti plátenníctva, ktoré má v Zubrohlave bohatú tradíciu, (miestne remeslá a výroba.)

P2 bude spolupracovať na tvorbe spoločnej web stránky a označením trasy QR kódmi.

Zorganizuje podujatie vernisáž výstavy ochrany prír. a kult. dedičstva a cyklodeň pre deti.

Obec Rabčice  vybuduje nový úsek cyklotrasy vrátane jej označenia .

P3 bude spolupracovať na tvorbe spoločnej web stránky a označením trasy QR kódmi.

Zorganizuje podujatie cyklodeň.

Hlavný cieľ projektu: Základný cieľ je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na územi celej Oravy

Špecifické ciele projektu:

Zlepšenie kvality a bezpečnosti prepravy v SK-PL pohraničí zlepšovaním stavu infraštruktúry

Minimalizácia negatívneho vplyvu na životné prostredie

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 1 663 599,42 Eur.

Spolufinancovanie z ERDF: 1 414 059,46 Eur

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 94 703,80 Eur

Gmina Lipnica Wielka, Obec Bobrov, Obec Zubrohlava oraz Obec Rabčice realyzuja projekt pod tytulem:

„Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie“,  który został zatwierdzony do realizacji w ramach naboru do składania wniosków w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, Oś priorytetowa nr. 1: " Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza ".

Partner wiodący: Gmina Lipnica Wielka

Partner projektu 1: Obec Bobrov

Partner projektu 2: Obec Zubrohlava 

Partner projektu 3: Obec Rabčice

Kod projektu: PLSK.01.01.00-12-0176/17

Okres realizacji: 1.11.2019 – 30.11.2022

Krótki opis projektu

Lokalizacja terytorium partnerów tego projektu znajduje się na terenie obszarów chronionych krajobrazów z bogatym potencjałem oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Jednak potencjał tego dziedzictwa nie jest dostatecznie wykorzystywany, wiele miejscowych mieszkańców właściwie nie zna walorów przyrodniczych i kulturowych regionu a wogóle nie zna transgranicznego regionu, chociaż położenie geograficzne partnerów jest bardzo bliskie. Projekt chce się przycznić do odkrywania tego dziedzictwa, jego poznawania, promocji rozwoju i intensyfikacji jego wykorzystania. Partnerzy projektu chcą wybudować dla miejscowych obywateli i odwiedzających połączoną okrężną trasę rowerową, która by wiodła

przez nasz transgraniczny region i prezentowała nasze wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Na trasie bądą rożne elementy infrastruktury ruchu turystycznego, które będą informowały o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym (tablice informacyjne) ew. które będą ułatwiać wykorzystanie dziedzictwa– kapliczki, turystyczne wieże widokowe, szlaki, parkingi, muzea itd. Poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla aktywnego spędzania wolnego czasu przez organizację rajdu rowerowego po wbudowaniu trasy osiągniemy wzrost ilości turystów w przedmiotowm obszarze.

Linica Wielka w ramach zadania wybuduje turystyczną trasę rowerową w swoim regionie, wybuduje Muzeum Pasterskie, wykona renowację zabytkowych Kapliczek.

PW będzie głównym odpowiedzialnym za realizację rajdu rowerowego, które będzie imprezą dla mieszkańców i turystów pod koniec realizacji projektu, kiedy uczestnicy wspólnie udają się na trasę rowerową.

Obec Bobrov utworzy odcinek wspólnej transgranicznej ścieżki rowerowej (poprzez oznakowanie istniejących odcinków) i równocześnie postara się o nowy obiekt na trasie, którym będzie Centrum Tradycji Strażackich.

W powstałym budynku zostanie umieszczone muzeum dla celów ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, zwiedzający będą mogli zobaczyć dawne przedmioty oraz urządzenia związane z tradycją strażacką. W tym obiekcie zostanie wydzielone pomieszczenie do celów wykładowych na temat ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego na terenie pogranicza.

P1 podejmie współpracę przy tworzeniu wspólnej strony internetowej oraz oznakowaniu trasy za pomocą kodów QR.

Obec Zubrohlava zrealizuje projekt, tworząc odcinek wspólnej transgranicznej trasy rowerowej ( budowa nowego odcinka oraz oznakowanie istniejących odcinków)  równocześnie postara się o nowy obiekt na trasie - Dom Dziedzictwa w

miejscowości Zubrohlava. W budynku powstanie muzeum dla celów ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz pielęgnowania tradycji płócienniczych, które w Zubrohlavie mają bogatą historię, tzn. chodzi o miejscowe rzemiosło oraz wyroby.

P2 podejmie współpracę w zakresie opracowania wspólnej strony internetowej oraz oznakowania trasy za pomocą kodów QR.

Zorganizuje imprezę - wernisaż wystawy na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz Dzień Rowerowy dla dzieci.

Obec Rabčice w ramach projektu utworzy odcinek wspólnej transgranicznej trasy rowerowej (budowa nowego odcinka oraz oznakowanie istniejących odcinków)

P3 podejmie działania zmierzające do opracowania wspólnej strony internetowej oraz oznakowania trasy za pomocą kodów QR. Zorganizuje Dzień Rowerowy.

Glówny cel projektu:

Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na územi celej Oravy

Cele szczegółowe projektu:

Zvýšiť intenzitu využívania prírodného a kultúrneho dedičstva v našom pohraničí

Calkowity koszt projektu:1 663 599,42 Eur.

Dofinansowanie z ERDF: 1 414 059,46 Eur

Dofinansowanie z budżetu państwa: 94 703,80 Eur

Dátum vloženia: 2. 7. 2022 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 7. 2022 21:59
Autor: Admin

Projekty

Voľby

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odkazy

Oznamy do mobilu

PL-SKOchrana prírodného a kultúrneho dedičstva na spoločnej Orave

Hra o obci

Natur-pack

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:263
TÝŽDEŇ:644
CELKOM:801649


nahoru